01/09/2021

Agent Municipal

🇫🇷 Chers habitants,

A partir du jeudi, 2 septembre 2021, la commune de Dippach, en collaboration avec la commune de Bertrange, disposera d’un poste d’agent municipal à raison de 8 hrs par semaine.

Ce dernier effectuera sa patrouille 1-2 fois par semaine à travers les 4 localités de la commune de Dippach.

Une première période allant jusqu’au 15 octobre 2021 fera office de phase de sensibilisation pendant laquelle l’agent municipal ne distribuera que des avertissements non-taxés. Une fois cette période écoulée, les infractions au code de la route relevant du domaine de compétence de l’agent municipal feront l’objet d’avertissements taxés.

Les 2 personnes qui assureront ce service communal à tour de rôle, seront identifiables par leur uniforme et circuleront en voiture ou à vélo aux couleurs de la commune de Dippach.

 

🇱🇺 Léif Awunner,

Heimadder informéiere mir Iech dass d’Gemeng Dippech an Zesummenaarbecht mat der Bartrenger Gemeng ab en Donneschden, 2. September 2021 een Agent municipal fir 8 Stonnen d’Woch zu Verfügung stellt.

Den Agent municipal wäert 1 bis 2 mol d’Woch an de 4 Uertschafte vun der Dippecher Gemeng am Asaz sinn.

Déi 6 éischt Wochen, bis de 15. Oktober 2021, gëllen als Sensibiliséierungsphas an där den Agent nëmme Warnungen ausdeelt. Soubal déi Phas ofgelaf ass, ginn d’Verstéiss géint de Code de la route déi am Kompetenzberäich vum Agent municipal falen mat engem Protokoll sanktionéiert.

Béid Persounen déi sech déi Tâche ofwiesselend opdeelen sinn un hirem Uniform z’erkennen a si mat engem Auto oder Vëlo vun der Gemeng Dippech ënnerwee.

Retour