13/07/2024 à 11:00
Ajouter au calendrier

Holzstee

De Brennholzverkaf ass exklu­siv fir d’Awunner vun der Gemeng Dippech.

All Haushalt ka maximal 4 Ster (2 Kouerten) steeën.

D’Holz staamt aus de Bëscher déi der Gemeng Dippech gehéieren.

Fir beschtméiglech a villen Interessente d’Méiglechkeet ze ginn Holz kënnen ze steeën ass d’Quantitéit pro Haushalt limitéiert.

Beim Holz handelt et sech ëm ongeschnid-dent Bichenholz (Meeterstécker).

D’Kouerte musse selwer am Bësch ofgeholl ginn.

D’Persoun déi bestellt muss och den Utilisateur final vum Holz sinn, et ass net erlaabt Commande fir eng aner Persoun ze maachen.

Retour